ตัวอักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านโนนอ้อด้วยความยินดียิ่ง

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ต้นไม้ของพ่อ


ผลงานที่ภาคภูมิใจ


ผลงานด้านโรงเรียน
  ผลงานด้านโรงเรียน
ที่
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/โครงการ
ระดับคุณภาพ
หน่วยงานรับรอง
เอกสาร อ้างอิง
1
ปีการศึกษา2553
โรงเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
เกียรติบัตร
2
9 ธ.ค.2553
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ช่วงชั้นที่ 2 “ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต”ศูนย์สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
เหรียญเงิน
ศูนย์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
จังหวัดศรีสะเกษ
เกียรติบัตร
3
พุทธศักราช 2554
การประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2554 หัวข้อ “รัก ผูกพัน ช่วยกัน และเกื้อกูล”     
รางวัลชมเชย
มูลนิธิยุวพัฒน์ กรุงเทพฯ
เกียรติบัตร

  ผลงานนักเรียนระดับประเทศ
ที่
วัน/เดือน/ปี
ชื่อ  -สกุล
ชั้น
กิจกรรม/โครงการ
ระดับคุณภาพ
เอกสาร อ้างอิง
1
18 ก.พ. 2554
ด.ญ.ณัฐณิชา  มีฤทธิ์
ป.6
โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ครั้งที่ 29 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับ ประเทศ
เกียรติบัตร
2
26 พ.ค. 2554
ด.ญ.สลิลทิพย์  บัวกอ

ป.6
โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา “บันทึกความดี”        บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด
Popular Vote อันดับที่ 1

เกียรติบัตร
3
26 พ.ค. 2554
ด.ญ.สลิลทิพย์  บัวกอ

ป.6
โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา “บันทึกความดี”        บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด
รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร
4
26 พ.ค. 2554
ด.ญ.วิศัลยา  ทองอ่อน

ป.5
โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา “บันทึกความดี”        บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด
รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร
5
พุทธศักราช 2554
ด.ญ.วิศัลยา  ทองอ่อน
ด.ญ.สุนิสา  จันทะสน

ป.6
ป.6
การประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2554 หัวข้อ “รัก ผูกพัน ช่วยกัน และเกื้อกูล” มูลนิธิยุวพัฒน์ กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย
เกียรติบัตรโครงสร้างการบริหารและข้อมูลบุคลากร  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ฝ่าย  ได้แก่  การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงบประมาณ  ยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

 ข้อมูลครูและบุคลากร  
ที่
ชื่อ ชื่อสกุล
อายุ
อายุราชการ
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
วุฒิ
วิชา เอก
สอนวิชา/ชั้น
1
นายธนภัทร  ศรีโสด
51
21 ปี
ผู้อำนวยการ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
งานบริหาร
2
นางปรานี  บาลยอ
54
32 ปี
ครู/
ชำนาญการพิเศษ
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
ป.2
ที่
ชื่อ ชื่อสกุล
อายุ
อายุราชการ
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
วุฒิ
วิชา เอก
สอนวิชา/ชั้น
3
นางสีดา  พุ่มโพธิ์งาม
46
28 ปี
ครู/
ชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ป.1
4
นางมะรา  การุณ
43
20  ปี
ครู/
ชำนาญการพิเศษ
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
อนุบาล 1-2
5
นางสุพนิดา  ตลับทอง
40
18  ปี
ครู/
ชำนาญการพิเศษ
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์
ป.3
6
นางเสาวคนธ์  คำแดง
37
15 ปี
ครู/
ชำนาญการ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
.4-5
7
นางน้ำฝน  สอนคำเสน
36
10 ปี
ครู/
ชำนาญการ
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
.6


                                                                                                                                                                                                                                                               กลยุทธ์


กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม                   
                      ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
            เศรษฐกิจพอเพียง
                กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
                   ได้อย่างมีคุณภาพ
                กลยุทธ์ที่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

5. การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์
                นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุด  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน  คือ 
โรงเรียนเล็กเด็กดี มีคุณธรรมนำความรู้   มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  มีจิตอาสา  พัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนและชุมชน
                พันธกิจ
                     1. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                     2. ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
                    3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
                     4. จัดกระบวนการนิเทศภายในให้เป็นระบบ
                      5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนและบุคลากร
                      6.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยแก่นักเรียนบุคลากรและชุมชน
                      7.  ระดมสรรพกำลังในชุมชน เพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
                      8.  ส่งเสริมและฝึกทักษะกีฬาให้กับนักเรียนและชุมชน ให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
                      9.  จัดระบบการบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
                      10. จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                      11. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมและเป็นระบบ
                      12. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
                เป้าหมาย
                โรงเรียนบ้านโนนอ้อ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไว้ 3 ด้าน ดังนี้
                      1. ด้านโรงเรียนและสถานศึกษา “โรงเรียนน่าอยู่”
                      2. ด้านบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน “ครูสอนดี”
                      3. ด้านผู้เรียน “นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้”
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  เขียนสร้างสรรค์ ยิ้มสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน


ข้อมูลทั่วไป
                1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4   สำนักงานเทศบาลตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์  33150    โทรศัพท์  045-660274    
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
              1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
               1.3  มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่บ้านโนนสว่าง  และบ้านโนนอ้อ
ประวัติโดยย่อ 
                       โรงเรียนบ้านโนนอ้อ  ตั้งอยู่ ณ  บ้านโนนสว่าง   หมู่ที่  4  สำนักงานเทศบาลตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์    33150       โทรศัพท์ 045-660274             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4 กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่   9  ไร่    -   งาน    99  ตารางวา ระยะทางห่างจากตัวอำเภอขุนหาญ  1.5  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ  60  กิโลเมตร    ตั้งเมื่อ  วันที่    1    กรกฏาคม    พ.ศ.  2499    โรงเรียนบ้านโนนอ้อ    มีหมู่บ้านในเขตบริการ  1  หมู่บ้าน   คือ  บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่  4   ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ      จังหวัดศรีสะเกษ    ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป  สภาพความเป็นอยู่ยากจน  บางครอบครัวต้องไปรับจ้างทำงานต่างถิ่น ทิ้งให้บุตรหลานอยู่ในความดูแลของญาติ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารส่วนใหญ่เป็นภาษาส่วย   ประชาชนส่วนใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ